top of page

En aquest espai podeu gaudir de les imatges de l’entorn i la casa de colònies on realitzarem l’estada. Totes les imatges compleixen amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

bottom of page